PADİŞAH EŞVE KIZLARININ EL YAZILARINDAN 3 ÖRNEK

PADİŞAH EŞ VE KIZLARININ EL YAZILARINDAN 3 ÖRNEK

1-) GEVHERHAN SULTAN

Sultan İbrahim Han’ın kızıdır. Çavuşzade Mehmed Paşa’nın zevcesiydi. 8 Rebiyülevvel 1106 (27 Ekim 1694) da Edirne’de vefat eylemiştir. naaşı İstanbul’a getirilip Şehzade Camii’ne defnedilmiştir.

ASIL METİN

   İzzetlü ve saâdetlü rif‘atlü Lalam Paşa-i mükerrem hazretlerinin huzûr-ı şerîflerine envâ-ı i‘zâz u ikrâm ile selâmlar ve hayır duâlar ve senâlar olunduktan sonra evvela hâli ve hâtır-ı şerîfiniz suâl olunur. Eyüler ve hoşlar mıdır heman dâimâ Hak Sübhânehu ve teâlâ hazretlerinin hıfz-u emânında olup hemîşe sıhhat ve selâmet üzre olasız. Âmîn yâ Mu’în. Benim saâdetlü Lalam bizi meyve ile andınız pek haz eyledim. Allâhu teâlâ dîdâr-ı şerîf ile ansun. Kethüdâ kadın firâvân üzre selâmlar ve hayır duâlar eder.

Gevherhan Sultân Hazretlerinden

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ  

   İzzetli ve saadetli Lalam Paşa hazretlerine izzet ve ikramların her çeşidi ile selam ve hayır dualar ederiz. Hal ve hatırınız nasıldır. İyiler ve hoşlar mıdır? Allahu tealaya emanet olup sıhhat ve afiyet üzere olasınız. Âmin. Benim saadetli Lalam, bizi meyve gönderip andınız, çok memnun oldum. Allahu teala seni güzellikle ansın. Kethüda kadın çok selamlar ve hayır dualar eder.

Gevherhan Sultan

2-) MÂHPEYKER KÖSEM VALİDE SULTAN

   Sultan Birinci Ahmed Han’ın eşi ve Sultan Dördüncü Murad, Sultan İbrahim ve Şehzade Kasım’ın annesidir. 1032 (1623) yılından 1061 (1651) yılına kadar Valide Sultan olmuş ve o sene Ramazan’ında (3 Eylül 1651) vefat eylemiştir.Çok sayıda hayratı ve vakıfları vardır.

   Kethüdasının gönderdiği bu mektubun üzerine Kösem Mahpeyker Valide Sultan’ın

el yazısı ile cevabı.

KETHÜDA’NIN MEKTUBU

   Devletli, ismetli ve merhametli Valide Sultanhazretlerine; Allah elem ve kederden koruyup, lütuf ve keremlerini üzerimizden eksik etmesin. Benim isteğim şudur ki; Helvacı Dertli Ahmet kulunuzun suçunu benim hatırım için affedin. Kul hatasız olmaz. Benim isteğim budur. Yine de emir ve ferman sizin takdirinizdedir.

KÖSEM SULTAN’IN CEVABI

ASIL METİN

    Bu ricânı bir dürlü kabûl etmem ben elçileri haber verdim. Helvacı kovdum deyü bir dürlü almam taşraya geldiğin dahi haber alursam helvacıları üşürür döydürürüm. Yalına su içün Cağalzade’ye haber gönderdim bir dürlü vermez su vakıfdır veremem diyor mâlikâne olduğu ne vakit bulunur.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ İLE

   Bu ricanızı kabul etmem mümkün değildir. Hatta elçilere “Helvacıyı kovdum” diye haber verdim. Helvacının geldiğini haber alırsam helvacılara onu dövdürürüm. Yalı için istediğin suya dair Cağalzade’ye haber gönderdim. Bir türlü vermez, ” Su vakıftır vermem” diyor. Su ne vakitten beri ölünceye kadar şartı ile verilmiştir.

3-) SULTAN ÜÇÜNCÜ MUSTAFA’NIN DÖRDÜNCÜ KADINI RİF’AT’IN EL YAZISI.

   Sultan Üçüncü Mustafa Han’ın dördüncü kadını olup Ramazan 1218 (Aralık 1803-Ocak 1804) de öldü. Haydarpaşa’da defnedildi. Şah Sultan’ın annesidir.

ASIL METİN

    Câriye İzmir’e, arabacı Bozcaada’ya çavuş mübaşeretiyle nefyi içün…

Devletlü inâyetlü Sultânım hazretleri sağ olsun Arzuhâl-i kullarıdır ki câriyemiz Penbe ve arabacımız Abdi nâm kimesneler ittifâk edüp biraz eşyâmızı serîka edüp ve serîka olunan birkaç şâl ve biraz parçalar ve bir mineli sâat ve gömleklik bezler ve biraz bî nazîr tabaklar ve câriyeyi azdırıp ve ikisi birden firâr etmekle bizlere gereği gibi şe’n vermekle merâhim-i aliyyeleridir ki; bize olan rezâlet şevketlü Efendimize râcidir. Bu misillü şeyleri bunlardan istemem lâkin şunların ikisini bile başka başka nefy ile teeddübleri ricâ ve niyâz olunur. Emr u fermân inâyetlü Sultânım hazretlerinindir. Dördüncü Rif‘at Kadın

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

   Cariyenin İzmir’e, arabacının Bozcaada’ya çavuş nezaretinde sürülmesi…

Devletli, yardımsever, Sultanım hazretleri sağ olsun arzuhalim budur ki cariyemiz Penbe ve arabacımız Abdi birlik olup eşyamızın bir kısmını çalmıştır. Çalınan şal, mineli saat, gömleklik bezler ve benzersiz tabaklar ile birkaç parça eşyadır. Abdi, cariyeyi azdırıp ikisi birden firar ederek bizim başımıza iş açmışlardır. Bize olan rezalet Efendimize olmuş gibidir. Bu gibi çaldıkları şeyleri onlardan istemem, lakin bu ikisinin ayrı ayrı sürülmesini rica ederim. Emir ve ferman Sultanımındır.

Dördüncü Rifat Kadın

                                                                                                                BURAK ÇELİK

 

Yemen Beylerbeyi Üveys Paşa Torunu Elektrik-Elektronik Mühendisi

434 Comments

  1. Bypedried

    25 Ocak 2022 at 22:53

  2. Venus

    26 Ocak 2022 at 06:31

    Everyone loves what you guys are up too. Such clever work and exposure!

    Keep up the excellent works guys I’ve included you guys to my own blogroll.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Araç çubuğuna atla